fbpx

Kundeservice

Salgbetingelser og vilkår

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester fra Jærradiogruppen AS. Jærradiogruppen består i dag av Radio Tønsberg AS, Radio Sandefjord AS, Radio Grenland AS, Radio Nordsjø AS, JærRadioen AS, Radio Sandnes AS, Radio Atlantic Ryfylkeradioen AS og Radio Ålesund AS. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, og kredittkjøpsloven. Det vises til nevnte lover for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Informasjon om bruk og vern av personopplysninger finner du i vår personvernerklæring.

De påfølgende vilkårene er en del av den avtalen du/dere inngår med JærradioGruppen AS ved reservasjon og kjøp av abonnement. Ved bestilling og bruk av vårt nettsted, bekrefter du at du har lest og godtatt våre vilkår og betingelser.

Våre salgsvilkår

1. Avtalen

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt abonnement hos Jærradiogruppen AS. Alle kunder må opprette en konto for å kjøpe produkter digitalt, for å benytte digitale produkter eller  for å gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord for din konto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din konto oppdatert og korrekt.

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt skriftlig avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Parter

Selger er:
Jærradiogruppen AS
Postboks 10,
4301 Sandnes

Organisasjonsnummer: NO 985 195 234
Telefon: +47 51 97 92 00

og blir i det følgende benevnt selger.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper.

3. Priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader slik at du som kunde har full forutberegnelighet.

 

Prisene som er oppgitt er i norske kroner og inklusive mva.

4. Bestilling og betaling

Dersom du allerede har opprettet en konto bruker du samme påloggingsinformasjon ved kjøp av abonnement. Aldersgrensen for å bestille abonnement er 18 år. Abonnementet er til personlig og privat bruk.

 

Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du her. Nye priser og produktendringer kunngjøres på våre  nettsider senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres først gjeldende fra neste abonnementsperiode. Tilgang til digitale tjenester aktiveres ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet opphøre.

 

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. Ved handel blir betalingen behandlet av en betalingsformidler, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som abonnementet bestilles. JærradioGruppen AS aksepterer de betalingskort/måter som til enhver tid er beskrevet i forbindelse med kjøp i nettbutikken.

 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For å gjennomføre et kjøp må du legge inn et gyldig mobilnummer og en e-post adresse, slik at vi kan administrere ditt kjøp, yte effektiv kundeservice, samt sende deg innloggingsdetaljer og kvittering for kjøpet.

5. Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode. En oppsigelse gjennomføres på «Min konto», under “Abonnement”.  Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

6. Angrerett
Ved kjøp av abonnement har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.
7. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved produktet, må kjøper innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget den, gi skriftlig melding (e-post eller brev) til selger om at man vil påberope seg mangelen. Kjøper vil motta informasjon fra selger om videre prosess. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).
8. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

9. Selgers ansvar

Abonnementsløsningen vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler. Kjøpers løsning er imidlertid avhengig av flere systemer for å fungere optimalt.

 

Abonnementsløsningen, nettsiden eller visse funksjoner, kan fra tid til annen også være utilgjengelig for eksempel på grunn av vedlikehold.

 

JærradioGruppen AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kjøper eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at  nettsiden ikke kan benyttes som forutsatt.

 

JærradioGruppen AS AS kan endre funksjonalitet i nettløsningene eller velge å slutte å tilby den.

10. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er nødvendig for å håndtere ditt abonnement. Dine kontaktdetaljer blir kun lagret i vår database til disse formål. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson. Vi viser forøvrig til vår personvernerklæring.

11. Tvister og konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

12. Kontakt oss

Se vilkårenes punkt 1 for vår kontaktinformasjon.